tiistai 30. toukokuuta 2017

IPadien käytön arviointia oppimisen näkökulmasta - pilottitoiminnan loppuarviointi

Kajaanin kaupunki sai toimintaan Opetushallituksen kaksivuotisen hankeavustuksen 2015. Teksti on hankkeen loppuarviointi luokkiemme osalta.Lehtikankaan koulun pilottiluokkien toiminnan arviointi
Opettajat: Helka Pyykönen, Marjo Vatanen ja Kati Saari


Arviointi suhteessa viitekehykseen:
·         Opettajien osaamisen kehittyminen ja digitaalisen työskentelyn laajeneminen:
o   Oma osaaminen tvt-taidoissa on pilottitoiminnan myötä kehittynyt ja työyhteisössä yhteistyön määrä ja siinä tvt:n hyödyntäminen on lisääntynyt ja syventynyt.
o   Opittuja taitoja siirtyy yhteistyön kautta laajempaan käyttöön.
o   Tiedon jakamista pitäisi kouluissa olla vielä enemmän ja siihen tulisi huomioida aikaa ja resursseja. Kouluissa tulisi huomioida ys-aikojen käytön sisältöjä tukemaan tätä toimintaa.
o   Mentorit ovat jakaneet kiitettävästi ko. aiheeseen liittyvää tietoa.
o   Digitaalisesta työskentelystä on tullut osa koulun arkipäivää ja laitteista välttämättömiä oppimisen välineitä.


Toiminnan onnistuminen:
·         Pilottitoimijoiden ja koordinaattorin  + mentoreiden ja kouluttajien työskentelyssä  onnistuminen (itsearviointi ja palautteet)
o   Lähtökohta luokkiemme pilottitoiminnalle on ollut oppilaan oppimisen tukeminen ja siihen löytyvien menetelmien kehittäminen/kokeilu.
o   Ipadit ja TVT antavat erityisen tuen oppilaille mahdollisuuden oppia asioita syvemmin ja kehittyä taidoissa pitemmälle. Tällöin menetelmät toimivat apuvälineen tavoin.
o   Tavoitteiden toteutuminen:

1.      lapsen motoristen taitojen tukeminen ja kehittäminen
Hienomotoristen taitojen harjoittelu on yksi tärkeä osa koulutyötämme. Kirjainmuotojen piirtäminen vaatii oppilaalta eri taitoja. Silmän ja käden yhteistyön täytyy onnistua ja muistissa tulee olla kirjaimen kuva. IPadin eri sovellukset näyttäisivät tukevan motoristen taitojen kehittymistä. Molla ABC on tällä hetkellä luokissamme eniten käytetty tätä tarkoitusta vastaava sovellus. Sovelluksen avulla osa oppilaista on siirtynyt mallin päältä iPadilla kirjoittamisesta omaan tuotokseen tai paperille mallin päälle kirjoittamiseen. Selkeästi myös värittäminen on tarkempaa. Joillekin oppilaille Molla ABC on vielä liian vaativa ja silloin olemme aloittaneet harjoittelun Taaperosokkelo-sovelluksella.

Lisäksi iPadin käyttäminen itsessään tukee hienomotoriikan kehittymistä. Monesti pelkkä sormella osuminen riittää ja siten oppilas oppii huomaamaan, että tietyllä motorisella toiminnolla saa aikaiseksi koulutyön kannalta merkityksellistä. Tarkkaavaisuus voi sen sijaan karata, koska useat sovellukset toistavat samaa toimintaperiaatetta ja siten lapsi voi kyllästyä käyttämään aina samaa menetelmää. 

2.      kielellisen ilmaisun kehittyminen ja kokonaisten ajatusten kertominen kuvaa ja sanaa yhdistäen
IPad on mahdollistanut oppilaan omien ajatusten esille tuomisen. Oppilas, jolla ei ole puhetta tai kirjoitustaitoa, pystyy esittämään ajatuksiaan kuvien tai äänityksen kautta. Oppilaat ovat olleet hämmästyttävän kiinnostuneita omista äänityksistään, ja usein kuunneltuaan äänitteen oppilas joko toistaa saman puhuen tai korjaa puhuen omasta äänityksestään kuulemansa virheen.
Esimerkiksi Officen 365:n OneNoteen on vaivatonta tehdä kuvasarjoja, joihin lisätään teksti tai ääni. Osalle lapsista tämä toimii hyvin tiettyjen toimintojen opettamiseen, kuten esimerkiksi pukemisen harjoitteluun tai juonellisen tarinan kirjoittamisen tueksi.

3.      kommunikoinnin väline
Eri sovelluksilla voidaan tukea lapsia, joille puheen tuottaminen on vaikeaa. Sovellusten avulla oppilas on voinut kertoa esimerkiksi viikonlopun kuulumisistaan kokonaisin lausein. Sivuille tallennetaan henkilökohtaisia ja/tai persoonallisia kuvia ja asioita lapsen elämästä sekä muita tietoja lapsen mielenkiinnon kohteista. Sovelluksilla voidaan yhdistää kuva ja ääni kertomukseksi. Ohjelmissa on mahdollista muuttaa kirjoitettu teksti puheeksi tai äänittää kuviin omaa puhetta, jos puheen tuottaminen oppilaalta onnistuu. Oppilas voi kirjoittaa itse lauseen ja liittää siihen sopivan kuvan aikuisen ohjauksella. Vähitellen kuvakkeiden määrä kasvaa ja siten lapselle rakentuu oma kommunikointitaulu.

Sovellusten avulla voi oppilas myös tehdä tarinoita ja siten jäsentää ajatteluaan. Kun oppii kirjoittamaan, oppii ajattelemaan. Tässä tapauksessa digitaalinen laite tukee omalla tavallaan lapsen kirjoitustaidon kehittymistä, mitä muutoin paperilla ja kynällä työskennellessä ei pääsisi tapahtumaan

4.      tarkkavaisuuden ylläpitäminen opittavassa aiheessa
Oppilaalla voi olla vaikeuksia pitää tarkkaavaisuutta opetettavassa asiassa, mikäli on paljon ulkopuolisia ärsykkeitä. Matematiikassa on tärkeää käyttää konkreettisia välineitä oppimisen tukena. Se voi olla kuitenkin joillekin lapsille hyvin vaikeaa. Helminauhan käyttäminen ei välttämättä onnistu, sillä siinä on liian monta vaihetta ja siten itse lasku menettää merkityksensä. Koneella olevat siirrettävät kuvat eivät tipahda ja niiden liikuttaminen on helppoa. Tarkkaavaisuus ei tällöin karkaa materiaalin käsittelemiseen.

Oppilaan voi myös olla haastavaa sanallistaa omaa toimintaansa puhuen. Puhe helpottaa lapsen kykyä ohjata toimintaansa. Kun lapsen on vaikea suoraan kertoa omaa toimintaansa, on sitä hyvä harjoitella selkeiden kuvasarjojen avulla. Tällöin oma toiminta ei vie tarkkaavaisuutta ja puhuminen on pääasia. Oppilaat ovat harjoitelleet tätä iPadin eri sovelluksilla. Sovelluksiin voidaan siirtää tai kuvata kuvia, joihin voidaan äänittää tarvittava ohjeistus. Oppilaat tekivät ohjeistuksen aamutoimista. Sovellus tekee kuvista ja äänestä videon, jota lapsen on helppo katsoa. Sovelluksella on tarkoitus opettaa oppilaille oman puheen kautta tapahtuvaa ohjeistamista niin, että oppilas osaisi vähitellen ilman kuvia tai sovellusta käyttää puhetta toimintansa ohjeistamiseen. Ääneen ohjeistamisesta lapsi siirtyy vähitellen ohjaamaan sisäisen puheen avulla toimintaansa. Mahdolliset "jumiutumiset" toiminnassa jäävät vähemmälle ja toiminta sujuvoituu. Sovelluksilla on näppärä tehdä myös yleisiä ohjeistuksia sellaisia toimintoja varten, mitkä ovat lapselle vaikeita ymmärtää tai lapsen yleinen päivän struktuuri vaatii jäntevää ohjeistusta.

5.      yksilöllisen oppimateriaalin käyttö
Erityisen tuen oppilaille on vaikeaa löytää sopivaa oppimateriaalia ja oppikirjat eivät ole aina tukeneet oppilaan oppimista oikein. Laitteiden ja lukuisten erilaisten sovellusten avulla on voitu laatia ja muokata jokaiselle oppilaalle sopivaa ja tarkoituksenmukaista oppimateriaalia. Tämän myötä oppilaan osallistuminen oman oppimateriaalin tekemiseen on mahdollistunut ja siten oppiminen on tehostunut ja siitä on tullut lapselle mielekästä.
Hankkeen myötä olemme oppineet käyttämään Office 365:n OneNote –muistikirjaa ja hyödyntämään sitä entistä enemmän oppimisessa. Luokissamme on käytössä varsinaisia oppikirjoja vain matematiikassa ja äidinkielessä. Vihkoihin emme enää juuri ollenkaan kerää tehtäviä tai opiskeltavaa materiaalia, vaan kokoamme ne muistikirjaan, jonne jokaiselle oppilaalle voi koota kullekin sopivaa materiaalia. Myös taito- ja taideaineiden tuotokset dokumentoidaan OneNoteen. Oppilaat osaavat jo hienosti käyttää tutuksi tullutta ohjelmaa; hakea, tallentaa, muokata jne.

6.      tasa-arvoisuus
Tietotekniikan avulla oppilas on voinut saavuttaa tasavertaisen aseman toisiin oppilaisiin nähden omatoimisuudessa, esimerkiksi puhetaidoton oppilas voi tuoda ajatuksiaan ja mielipiteitään esille laitteen avulla. Tämä on osoittautunut yhdeksi tärkeimmistä ja lasta palkitsevimmista tavoitteista. Myös lasten osallisuus ison koulun yhteisiin projekteihin on mahdollistunut. Yhteistoiminnallisuus on mahdollista tietotekniikan kautta myös niille oppilaille, joiden on vaikeaa toimia fyysisesti toisten läheisyydessä.

7.      ilmiöpohjaisen oppimisen/oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen tietotekniikan avulla
Pitkäkestoinen työskentely on mahdollista iPad-laitteiden avulla. Tuotoksiin voi aina palata ja niitä voi muokata uudelleen. Tuotosta voidaan kehittää eteenpäin.
Esimerkiksi Kainuun luontoa ja historiaa opiskeltiin kokonaisuutena. Kuvasimme luontoa, tunnistimme kasveja, etsimme kuvia Oulunjärvestä, vaaroista, tutuimmista nähtävyyksistä jne. Kävimme mm. Kainuun museossa katselemassa näyttelyä merkkihenkilöistä. Koulussa etsimme näistä kuvat ja lisätietoa. Retkeilimme kaupungilla ja etsimme patsaat oikeassa koossa ja paikassa. Kaikki nämä opiskelemamme asiat löytyvät nyt OneNote- muistikirjasta. Oppilaat ovat kuin oman kirjan tekijöitä. Jokainen kirjan osa ja kirjan kohta on tullut oppilaalle toiminnan ja kokemuksellisen oppimisen avulla tutuksi. Opittavista asioista rakentuu oppilaille konkreettinen kokonaisuus, toisin kuin perinteisestä työkirjasta, johon oppilas vain täyttää ulkoa oppimiaan asioita.

8.  geomedian hyödyntäminen oman paikkakunnan hahmottamisessa
Karttaohjelmien avulla kehitetään lapsen lähialueiden hahmottamista. Lapsilla on usein vaikeuksia tilan hahmottamisessa, mutta heillä on valmiuksia käyttää mm. googlen karttasovelluksia.
Karttasovelluksia on käytetty opetettavia asioiden yhteydessä. Sovellusten avulla on tutkittu oman kotipaikkakunnan kohteita ennen varsinaista kohteessa käyntiä. Karttasovellukset ovat toimineet navigaattoreina retkillä.

9.      ekologisuus
Hankkeen myötä monisteiden määrä on vähentynyt huomattavasti. Myös kirjojen ja vihkojen käyttö on ollut vähäisempää. Oppilaiden tuotokset on voitu tallentaa sähköisesti.


  • Asettamiemme tavoitteiden lisäksi hankkeen myötä on tullut esille myös muita koulutyön kannalta tärkeitä asioita:
§  IPadin on tullut loistavaksi välineeksi oppimisen apuna, koska se on koko ajan käytettävissä ja toimii mm. apuvälineenä, tietopankkina, tallentamassa tietoa ja kamerana. Oppilaan oma OneNote-oppikirjan avulla on helppo eriyttää ja siinä on kaikki asiat, tieto, ohjelmat ja kunkin oppilaan tarvitsemat sovellukset käytettävissä. Helppokäyttöisyyden vuoksi IPad on ollut tällä hetkellä sopivin laite erityisen tuen oppilaille. Sovellukset aukeavat ilman salasanoja kuvakkeista ja
§  Office 356:n OneNote iPadilla on toiminut oppilailla hankkeen aikana myös reissuvihkona. Viikoittainen kuvallinen lukujärjestys ja kotiin lähetettävät tiedotteet kulkevat kätevästi omassa kansiossaan. Paperisista monisteita on voitu luopua lähes kokonaan. Myös vanhemmat ovat laittaneet viestiä OneNoten kautta. Toki vielä tarvitaan kokemusta ja toistoa, jotta käyttäminen varmistuu ja tulee päivittäiseksi rutiiniksi. Oppilaat osaavat myös itse katsoa OneNoten kansioista tarvittavia asioita.
§  Kodin ja koulun välinen yhteistyö on lisääntynyt oppilaan oppimista tukevalla tavalla iPadien myötä. Vanhemmat ovat voineet seurata iPadin kautta, mitä oppilaat ovat koulussa opiskelleet. Vanhemmat ovat päässeet myös osallistumaan koulutehtävien tekemiseen yhdessä lasten kanssa. Kotona lapset ovat saaneet kuvata vapaa-aikaansa ja näin he ovat voineet kertoa ja jakaa toisilleen heille itselleen tärkeitä asioita. IPad on kulkenut tallentamassa koulutyötä koulun ulkopuolella mm. retkillä, kotitaloustunneilla, liikuntatunneilla luistinradalla ja uimahallissa. Kotona on laitteiden avulla päästy kokemaan koulun arkea ja näkemään oppilaiden onnistumisia. On erityisen hienoa saada jakaa näitä huippuhetkiä. Koulun toiminta on tullut näkyvämmäksi tällä tavoin vanhemmille.
§  Oppilaiden kanssa on opeteltu käyttämään laitteita arkielämän erilaisissa tilanteissa apuvälineenä, esimerkiksi karttasovellukset, laskin ja kommunikoinnin tukemiseen suunnatut sovellukset. Tavoitteena on ollut tukea kasvavan lapsen ja nuoren omatoimisuutta ja siten kehittää niitä taitoja, jotka auttavat nuorta selviytymään arkielämän haasteista mahdollisimman itsenäisesti.
  • Pilottitoiminnan avulla on löytynyt hyviä ja toimivia oppimisen tukemisen keinoja ja oppilaiden osaaminen useilla osa-alueilla on kehittynyt. Jotkut tavoitteet vaativat vielä säännöllisempää ja syvempää tarkastelua ja kehitystyötä, jotta iPadien/ tvt:n mahdollisuuksien käyttö olisi oikeasti hyödyllistä. Alussa asettamamme tavoitteet hankkeelle ovat toteutuneet ainakin osittain.
  • Kaikki tavoitteita on arvioitu jatkuvasti oppilaiden tuotoksia ja toimintaa arvioimalla. Parhaimman palautteen saa itse oppilaan toiminnasta, jota pyrimme kuvaamaan blogissa: http://ipadoppimisentukena.blogspot.fi/ Usein itse tuotos on toisarvoinen.

 • Tiedottamisessa ja tulosten/tuotosten levittämisessä onnistuminen
  • Tiedottamisessa apuna ovat olleet mentoreiden kanavat.
  • Blogimme IPad oppimisen tukena on toiminut sekä pilottihankkeen tiedottajana että oman toiminnan arvioinnin välineenä.
  • Twitter  ja facebook tiedon jakajana (keskusteluryhmät somessa)
  • Pilottitoiminnan esittelyt säännöllisesti yhteisissä tapaamisissa.
  • Oman koulun sisällä toiminnan esittely ys-ajalla.
  • Pilottitoiminnan esittelylle varatut päivät keväällä 2016 ja syksyllä 2016. Kaikkien kaupungin koulujen opettajilla oli mahdollisuus tutustua haluamaansa pilottiluokan toimintaan.
  • Toimintaa esiteltiin Digi@coffee -tilaisuudessa toukokuussa 2017. Digi@coffee-tilaisuuksia järjestävät vuorollaan Kajaanin kaupungin perusopetus, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Kaukametsän opisto.

 •  tiedon jakamisen alusta ja sen käyttö
  • IPad oppimisen tukena-blogi: blogiin julkaistaan noin kerran kuukaudessa tärkeiksi koettuja huomioita ja toiminnan kuvauksia hankkeeseen liittyen. Toimintaa arvioidaan kirjoituksissa. Kaikki ei välttämättä mene ajateltujen kaavojen mukaan.
  • Blogitekstejä on katsottu liki 11000 kertaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti