tiistai 30. toukokuuta 2017

IPadien käytön arviointia oppimisen näkökulmasta - pilottitoiminnan loppuarviointi

Kajaanin kaupunki sai toimintaan Opetushallituksen kaksivuotisen hankeavustuksen 2015. Teksti on hankkeen loppuarviointi luokkiemme osalta.Lehtikankaan koulun pilottiluokkien toiminnan arviointi
Opettajat: Helka Pyykönen, Marjo Vatanen ja Kati Saari


Arviointi suhteessa viitekehykseen:
·         Opettajien osaamisen kehittyminen ja digitaalisen työskentelyn laajeneminen:
o   Oma osaaminen tvt-taidoissa on pilottitoiminnan myötä kehittynyt ja työyhteisössä yhteistyön määrä ja siinä tvt:n hyödyntäminen on lisääntynyt ja syventynyt.
o   Opittuja taitoja siirtyy yhteistyön kautta laajempaan käyttöön.
o   Tiedon jakamista pitäisi kouluissa olla vielä enemmän ja siihen tulisi huomioida aikaa ja resursseja. Kouluissa tulisi huomioida ys-aikojen käytön sisältöjä tukemaan tätä toimintaa.
o   Mentorit ovat jakaneet kiitettävästi ko. aiheeseen liittyvää tietoa.
o   Digitaalisesta työskentelystä on tullut osa koulun arkipäivää ja laitteista välttämättömiä oppimisen välineitä.


Toiminnan onnistuminen:
·         Pilottitoimijoiden ja koordinaattorin  + mentoreiden ja kouluttajien työskentelyssä  onnistuminen (itsearviointi ja palautteet)
o   Lähtökohta luokkiemme pilottitoiminnalle on ollut oppilaan oppimisen tukeminen ja siihen löytyvien menetelmien kehittäminen/kokeilu.
o   Ipadit ja TVT antavat erityisen tuen oppilaille mahdollisuuden oppia asioita syvemmin ja kehittyä taidoissa pitemmälle. Tällöin menetelmät toimivat apuvälineen tavoin.
o   Tavoitteiden toteutuminen:

1.      lapsen motoristen taitojen tukeminen ja kehittäminen
Hienomotoristen taitojen harjoittelu on yksi tärkeä osa koulutyötämme. Kirjainmuotojen piirtäminen vaatii oppilaalta eri taitoja. Silmän ja käden yhteistyön täytyy onnistua ja muistissa tulee olla kirjaimen kuva. IPadin eri sovellukset näyttäisivät tukevan motoristen taitojen kehittymistä. Molla ABC on tällä hetkellä luokissamme eniten käytetty tätä tarkoitusta vastaava sovellus. Sovelluksen avulla osa oppilaista on siirtynyt mallin päältä iPadilla kirjoittamisesta omaan tuotokseen tai paperille mallin päälle kirjoittamiseen. Selkeästi myös värittäminen on tarkempaa. Joillekin oppilaille Molla ABC on vielä liian vaativa ja silloin olemme aloittaneet harjoittelun Taaperosokkelo-sovelluksella.

Lisäksi iPadin käyttäminen itsessään tukee hienomotoriikan kehittymistä. Monesti pelkkä sormella osuminen riittää ja siten oppilas oppii huomaamaan, että tietyllä motorisella toiminnolla saa aikaiseksi koulutyön kannalta merkityksellistä. Tarkkaavaisuus voi sen sijaan karata, koska useat sovellukset toistavat samaa toimintaperiaatetta ja siten lapsi voi kyllästyä käyttämään aina samaa menetelmää. 

2.      kielellisen ilmaisun kehittyminen ja kokonaisten ajatusten kertominen kuvaa ja sanaa yhdistäen
IPad on mahdollistanut oppilaan omien ajatusten esille tuomisen. Oppilas, jolla ei ole puhetta tai kirjoitustaitoa, pystyy esittämään ajatuksiaan kuvien tai äänityksen kautta. Oppilaat ovat olleet hämmästyttävän kiinnostuneita omista äänityksistään, ja usein kuunneltuaan äänitteen oppilas joko toistaa saman puhuen tai korjaa puhuen omasta äänityksestään kuulemansa virheen.
Esimerkiksi Officen 365:n OneNoteen on vaivatonta tehdä kuvasarjoja, joihin lisätään teksti tai ääni. Osalle lapsista tämä toimii hyvin tiettyjen toimintojen opettamiseen, kuten esimerkiksi pukemisen harjoitteluun tai juonellisen tarinan kirjoittamisen tueksi.

3.      kommunikoinnin väline
Eri sovelluksilla voidaan tukea lapsia, joille puheen tuottaminen on vaikeaa. Sovellusten avulla oppilas on voinut kertoa esimerkiksi viikonlopun kuulumisistaan kokonaisin lausein. Sivuille tallennetaan henkilökohtaisia ja/tai persoonallisia kuvia ja asioita lapsen elämästä sekä muita tietoja lapsen mielenkiinnon kohteista. Sovelluksilla voidaan yhdistää kuva ja ääni kertomukseksi. Ohjelmissa on mahdollista muuttaa kirjoitettu teksti puheeksi tai äänittää kuviin omaa puhetta, jos puheen tuottaminen oppilaalta onnistuu. Oppilas voi kirjoittaa itse lauseen ja liittää siihen sopivan kuvan aikuisen ohjauksella. Vähitellen kuvakkeiden määrä kasvaa ja siten lapselle rakentuu oma kommunikointitaulu.

Sovellusten avulla voi oppilas myös tehdä tarinoita ja siten jäsentää ajatteluaan. Kun oppii kirjoittamaan, oppii ajattelemaan. Tässä tapauksessa digitaalinen laite tukee omalla tavallaan lapsen kirjoitustaidon kehittymistä, mitä muutoin paperilla ja kynällä työskennellessä ei pääsisi tapahtumaan

4.      tarkkavaisuuden ylläpitäminen opittavassa aiheessa
Oppilaalla voi olla vaikeuksia pitää tarkkaavaisuutta opetettavassa asiassa, mikäli on paljon ulkopuolisia ärsykkeitä. Matematiikassa on tärkeää käyttää konkreettisia välineitä oppimisen tukena. Se voi olla kuitenkin joillekin lapsille hyvin vaikeaa. Helminauhan käyttäminen ei välttämättä onnistu, sillä siinä on liian monta vaihetta ja siten itse lasku menettää merkityksensä. Koneella olevat siirrettävät kuvat eivät tipahda ja niiden liikuttaminen on helppoa. Tarkkaavaisuus ei tällöin karkaa materiaalin käsittelemiseen.

Oppilaan voi myös olla haastavaa sanallistaa omaa toimintaansa puhuen. Puhe helpottaa lapsen kykyä ohjata toimintaansa. Kun lapsen on vaikea suoraan kertoa omaa toimintaansa, on sitä hyvä harjoitella selkeiden kuvasarjojen avulla. Tällöin oma toiminta ei vie tarkkaavaisuutta ja puhuminen on pääasia. Oppilaat ovat harjoitelleet tätä iPadin eri sovelluksilla. Sovelluksiin voidaan siirtää tai kuvata kuvia, joihin voidaan äänittää tarvittava ohjeistus. Oppilaat tekivät ohjeistuksen aamutoimista. Sovellus tekee kuvista ja äänestä videon, jota lapsen on helppo katsoa. Sovelluksella on tarkoitus opettaa oppilaille oman puheen kautta tapahtuvaa ohjeistamista niin, että oppilas osaisi vähitellen ilman kuvia tai sovellusta käyttää puhetta toimintansa ohjeistamiseen. Ääneen ohjeistamisesta lapsi siirtyy vähitellen ohjaamaan sisäisen puheen avulla toimintaansa. Mahdolliset "jumiutumiset" toiminnassa jäävät vähemmälle ja toiminta sujuvoituu. Sovelluksilla on näppärä tehdä myös yleisiä ohjeistuksia sellaisia toimintoja varten, mitkä ovat lapselle vaikeita ymmärtää tai lapsen yleinen päivän struktuuri vaatii jäntevää ohjeistusta.

5.      yksilöllisen oppimateriaalin käyttö
Erityisen tuen oppilaille on vaikeaa löytää sopivaa oppimateriaalia ja oppikirjat eivät ole aina tukeneet oppilaan oppimista oikein. Laitteiden ja lukuisten erilaisten sovellusten avulla on voitu laatia ja muokata jokaiselle oppilaalle sopivaa ja tarkoituksenmukaista oppimateriaalia. Tämän myötä oppilaan osallistuminen oman oppimateriaalin tekemiseen on mahdollistunut ja siten oppiminen on tehostunut ja siitä on tullut lapselle mielekästä.
Hankkeen myötä olemme oppineet käyttämään Office 365:n OneNote –muistikirjaa ja hyödyntämään sitä entistä enemmän oppimisessa. Luokissamme on käytössä varsinaisia oppikirjoja vain matematiikassa ja äidinkielessä. Vihkoihin emme enää juuri ollenkaan kerää tehtäviä tai opiskeltavaa materiaalia, vaan kokoamme ne muistikirjaan, jonne jokaiselle oppilaalle voi koota kullekin sopivaa materiaalia. Myös taito- ja taideaineiden tuotokset dokumentoidaan OneNoteen. Oppilaat osaavat jo hienosti käyttää tutuksi tullutta ohjelmaa; hakea, tallentaa, muokata jne.

6.      tasa-arvoisuus
Tietotekniikan avulla oppilas on voinut saavuttaa tasavertaisen aseman toisiin oppilaisiin nähden omatoimisuudessa, esimerkiksi puhetaidoton oppilas voi tuoda ajatuksiaan ja mielipiteitään esille laitteen avulla. Tämä on osoittautunut yhdeksi tärkeimmistä ja lasta palkitsevimmista tavoitteista. Myös lasten osallisuus ison koulun yhteisiin projekteihin on mahdollistunut. Yhteistoiminnallisuus on mahdollista tietotekniikan kautta myös niille oppilaille, joiden on vaikeaa toimia fyysisesti toisten läheisyydessä.

7.      ilmiöpohjaisen oppimisen/oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen tietotekniikan avulla
Pitkäkestoinen työskentely on mahdollista iPad-laitteiden avulla. Tuotoksiin voi aina palata ja niitä voi muokata uudelleen. Tuotosta voidaan kehittää eteenpäin.
Esimerkiksi Kainuun luontoa ja historiaa opiskeltiin kokonaisuutena. Kuvasimme luontoa, tunnistimme kasveja, etsimme kuvia Oulunjärvestä, vaaroista, tutuimmista nähtävyyksistä jne. Kävimme mm. Kainuun museossa katselemassa näyttelyä merkkihenkilöistä. Koulussa etsimme näistä kuvat ja lisätietoa. Retkeilimme kaupungilla ja etsimme patsaat oikeassa koossa ja paikassa. Kaikki nämä opiskelemamme asiat löytyvät nyt OneNote- muistikirjasta. Oppilaat ovat kuin oman kirjan tekijöitä. Jokainen kirjan osa ja kirjan kohta on tullut oppilaalle toiminnan ja kokemuksellisen oppimisen avulla tutuksi. Opittavista asioista rakentuu oppilaille konkreettinen kokonaisuus, toisin kuin perinteisestä työkirjasta, johon oppilas vain täyttää ulkoa oppimiaan asioita.

8.  geomedian hyödyntäminen oman paikkakunnan hahmottamisessa
Karttaohjelmien avulla kehitetään lapsen lähialueiden hahmottamista. Lapsilla on usein vaikeuksia tilan hahmottamisessa, mutta heillä on valmiuksia käyttää mm. googlen karttasovelluksia.
Karttasovelluksia on käytetty opetettavia asioiden yhteydessä. Sovellusten avulla on tutkittu oman kotipaikkakunnan kohteita ennen varsinaista kohteessa käyntiä. Karttasovellukset ovat toimineet navigaattoreina retkillä.

9.      ekologisuus
Hankkeen myötä monisteiden määrä on vähentynyt huomattavasti. Myös kirjojen ja vihkojen käyttö on ollut vähäisempää. Oppilaiden tuotokset on voitu tallentaa sähköisesti.


  • Asettamiemme tavoitteiden lisäksi hankkeen myötä on tullut esille myös muita koulutyön kannalta tärkeitä asioita:
§  IPadin on tullut loistavaksi välineeksi oppimisen apuna, koska se on koko ajan käytettävissä ja toimii mm. apuvälineenä, tietopankkina, tallentamassa tietoa ja kamerana. Oppilaan oma OneNote-oppikirjan avulla on helppo eriyttää ja siinä on kaikki asiat, tieto, ohjelmat ja kunkin oppilaan tarvitsemat sovellukset käytettävissä. Helppokäyttöisyyden vuoksi IPad on ollut tällä hetkellä sopivin laite erityisen tuen oppilaille. Sovellukset aukeavat ilman salasanoja kuvakkeista ja
§  Office 356:n OneNote iPadilla on toiminut oppilailla hankkeen aikana myös reissuvihkona. Viikoittainen kuvallinen lukujärjestys ja kotiin lähetettävät tiedotteet kulkevat kätevästi omassa kansiossaan. Paperisista monisteita on voitu luopua lähes kokonaan. Myös vanhemmat ovat laittaneet viestiä OneNoten kautta. Toki vielä tarvitaan kokemusta ja toistoa, jotta käyttäminen varmistuu ja tulee päivittäiseksi rutiiniksi. Oppilaat osaavat myös itse katsoa OneNoten kansioista tarvittavia asioita.
§  Kodin ja koulun välinen yhteistyö on lisääntynyt oppilaan oppimista tukevalla tavalla iPadien myötä. Vanhemmat ovat voineet seurata iPadin kautta, mitä oppilaat ovat koulussa opiskelleet. Vanhemmat ovat päässeet myös osallistumaan koulutehtävien tekemiseen yhdessä lasten kanssa. Kotona lapset ovat saaneet kuvata vapaa-aikaansa ja näin he ovat voineet kertoa ja jakaa toisilleen heille itselleen tärkeitä asioita. IPad on kulkenut tallentamassa koulutyötä koulun ulkopuolella mm. retkillä, kotitaloustunneilla, liikuntatunneilla luistinradalla ja uimahallissa. Kotona on laitteiden avulla päästy kokemaan koulun arkea ja näkemään oppilaiden onnistumisia. On erityisen hienoa saada jakaa näitä huippuhetkiä. Koulun toiminta on tullut näkyvämmäksi tällä tavoin vanhemmille.
§  Oppilaiden kanssa on opeteltu käyttämään laitteita arkielämän erilaisissa tilanteissa apuvälineenä, esimerkiksi karttasovellukset, laskin ja kommunikoinnin tukemiseen suunnatut sovellukset. Tavoitteena on ollut tukea kasvavan lapsen ja nuoren omatoimisuutta ja siten kehittää niitä taitoja, jotka auttavat nuorta selviytymään arkielämän haasteista mahdollisimman itsenäisesti.
  • Pilottitoiminnan avulla on löytynyt hyviä ja toimivia oppimisen tukemisen keinoja ja oppilaiden osaaminen useilla osa-alueilla on kehittynyt. Jotkut tavoitteet vaativat vielä säännöllisempää ja syvempää tarkastelua ja kehitystyötä, jotta iPadien/ tvt:n mahdollisuuksien käyttö olisi oikeasti hyödyllistä. Alussa asettamamme tavoitteet hankkeelle ovat toteutuneet ainakin osittain.
  • Kaikki tavoitteita on arvioitu jatkuvasti oppilaiden tuotoksia ja toimintaa arvioimalla. Parhaimman palautteen saa itse oppilaan toiminnasta, jota pyrimme kuvaamaan blogissa: http://ipadoppimisentukena.blogspot.fi/ Usein itse tuotos on toisarvoinen.

 • Tiedottamisessa ja tulosten/tuotosten levittämisessä onnistuminen
  • Tiedottamisessa apuna ovat olleet mentoreiden kanavat.
  • Blogimme IPad oppimisen tukena on toiminut sekä pilottihankkeen tiedottajana että oman toiminnan arvioinnin välineenä.
  • Twitter  ja facebook tiedon jakajana (keskusteluryhmät somessa)
  • Pilottitoiminnan esittelyt säännöllisesti yhteisissä tapaamisissa.
  • Oman koulun sisällä toiminnan esittely ys-ajalla.
  • Pilottitoiminnan esittelylle varatut päivät keväällä 2016 ja syksyllä 2016. Kaikkien kaupungin koulujen opettajilla oli mahdollisuus tutustua haluamaansa pilottiluokan toimintaan.
  • Toimintaa esiteltiin Digi@coffee -tilaisuudessa toukokuussa 2017. Digi@coffee-tilaisuuksia järjestävät vuorollaan Kajaanin kaupungin perusopetus, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Kaukametsän opisto.

 •  tiedon jakamisen alusta ja sen käyttö
  • IPad oppimisen tukena-blogi: blogiin julkaistaan noin kerran kuukaudessa tärkeiksi koettuja huomioita ja toiminnan kuvauksia hankkeeseen liittyen. Toimintaa arvioidaan kirjoituksissa. Kaikki ei välttämättä mene ajateltujen kaavojen mukaan.
  • Blogitekstejä on katsottu liki 11000 kertaa.

tiistai 18. huhtikuuta 2017

OneNotesta on tullut keskeinen ja toimiva oppimisen väline

OneNote oppimisympäristönä

Kevään koittaessa on harjoiteltu paljon asioita, opiskeltu, tallennettu kuvia ja videoita. Kaikki ne löytyvät myös oppilaiden muistikirjoista. Niihin voidaan palata uudestaan, muokata ja lisätä asioita sitä mukaa, kun uutta opitaan. OneNote toimii siis hyvin tuotosten tallennuspaikkana myöhempää käsittelyä varten.

Tehtyjen käsitöiden eri työvaiheet on kuvattu OneNoten kansioihin, joissa sitten koko työn valmistusprosessi on nähtävissä. Samoin fysiikan ja kemian tutkimuskokeet on kuvattu eri vaiheissa. Opittuja asioita on kerrattu vielä muistikirjaan koottuja tehtäviä tehdessä.
Oppimateriaalia ei juurikaan ole sopivaa valmiina, vaan lähes kaikki oppimiskokonaisuudet on koottava erikseen. Muistikirjaan on kätevä koota kaikki materiaalit. Myös videot voi suoraan lisätä sinne näppärästi, ja ne ovat sieltä helposti löydettävissä. Kertauksen ja toistojen kautta laitteiden käytön hallinta on varmentunut sekä lapsilla että aikuisilla.


Pääsiäissuunnistusta ja tehtäviä iPadien avulla.
Kapillaari-ilmiön tutkimista ja tulosten tallentamista OneNoteen.


Päivän saalis!

Retkiltä on kätevää ottaa kuvia, joista voi koulussa myöhemmin kirjoittaa tai äänittää pieniä tarinoita.


Veescope Live ja Green Screen

Harjoittelimme viikonpäivien nimiä viikonpäivälaulun avulla.
Laulun sanoihin oli OneNoten kansiossa kuvasarja, josta piti osata nimetä viikonpäivää vastaava kuva.


TIISTAINA TOI TALITINTTI TEETÄ TEIDÄN NAAPURIIN 🎵
Oppilaat harjoittelivat laulua musiikin tunnilla ja tallensivat sen iPadille OneNoteen harjoittelun jälkeen. Jokainen oppilas sai oman viikonpäivän, johon valittiin sopivat roolivaatteet ja harjoiteltiin pieni esitys. Kukin lapsi toimi oman taitotasonsa mukaan. Harjoittelun jälkeen oppilaat valitsivat itselleen omaan esitykseen sopivan taustakuvan. Taustakuva siirrettiin Veescope Live-sovelluksen avulla oman esityksen taustaksi. Videot kuvattiin samalla sovelluksella vihreän lakanan toimiessa Green Screeninä.  Videot vielä muokattiin iMovien avulla ja oppilaiden musiikin tunnilla harjoittelema laulu lisättiin ääneksi. Hyvät ohjeistukset ja tuki videon tekemiseen saatiin jälleen kerran Olli- mentorilta. Kiitokset myös Johanna-opelle laulun harjoittelusta ja äänityksestä.

Lopuksi vielä tallensimme videon sekä luokan omaan videopalveluun Officen 365:ssa että linkkinä OneNoten kansioon.

Viikonpäivien oppimisen lisäksi opimme tekemään yhdessä yhteistä projektia, jossa jokaisella lapsella oli tärkeä oma tehtävänsä.


sunnuntai 12. helmikuuta 2017

IPad taipuu moneksi - teknologia edistää oppimista ja sujuvoittaa koulutyötä


IPad osana oppilaan koulupäivän arkea

Isompien luokassa olemme vähitellen opetelleet Padin käyttämistä kodin ja koulun yhteydenpidossa. Läksyä on jonkin verran tullut OneNotessa tehtäväksi ja vanhemmat ovat voineet seurata sieltä, mitä oppilaat ovat koulussa opiskelleet. Vanhemmat ovat päässeet myös osallistumaan koulutehtävien tekemiseen yhdessä lasten kanssa. Kotona lapset ovat saaneet kuvata vapaa-aikaansa ja näin he ovat voineet kertoa ja jakaa toisilleen heille itselleen tärkeitä asioita. Padi on kulkenut tallentamassa koulutyötä koulun ulkopuolella mm. retkillä, kotitaloustunneilla, liikuntatunneilla luistinradalla ja uimahallissa. Kotona on laitteiden avulla päästy kokemaan koulun arkea ja näkemään oppilaiden onnistumisia. On erityisen hienoa saada jakaa näitä huippuhetkiä.

Yhtenä oppimiskokonaisuutena on opiskeltu ihmisen biologiaa, kehitystä ja historiaa yli oppiainerajojen. Mentori-Olli opetti meille GreenScreenin käyttöä ja kuvasimme yhteisen videon Afrikasta oppilaiden tekemistä aihealueista.Seiskaluokkalaisten kanssa teimme valinnaisaineiden tunneilla nuoremmille oppilaille elokuvia, joissa kuvattiin oikeaa ja väärää toimintaa. Etsimällä hassut jutut videolta pienemmät oppilaat voivat kerrata koulun sääntöjä ja miettiä oikeita toimintatapoja. Elokuvat tehtiin iMoviella ja oppilaat opettelivat myös tekemään niihin omaa musiikkia GarageBand-sovelluksella.

Lapsen motoristen taitojen tukeminen ja kehittäminen:Hienomotoristen taitojen harjoittelu on yksi tärkeä osa koulutyötämme. Kirjainmuotojen piirtäminen vaatii oppilaalta eri taitoja. Silmän ja käden yhteistyön täytyy onnistua ja muistissa tulee olla kirjaimen kuva. IPadin eri sovellukset näyttäisivät tukevan motoristen taitojen kehittymistä. Molla ABC on tällä hetkellä luokassani eniten käytetty tätä tarkoitusta vastaava sovellus. Sovelluksen avulla osa oppilaista on siirtynyt mallin päältä iPadilla kirjoittamisesta omaan tuotokseen tai paperille mallin päälle kirjoittamiseen. Selkeästi myös värittäminen on tarkempaa. Joillekin oppilaille Molla ABC on vielä liian vaativa ja silloin olemme aloittaneet harjoittelun Taaperosokkelo-sovelluksella.

Lisäksi iPadin käyttäminen itsessään tukee hienomotoriikan kehittymistä. Monesti pelkkä sormella osuminen riittää ja siten oppilas oppii huomaamaan, että tietyllä motorisella toiminnolla saa aikaiseksi koulutyön kannalta merkityksellistä. Tarkkaavaisuus voi sen sijaan karata, koska useat sovellukset toistavat samaa toimintaperiaatetta ja siten lapsi voi kyllästyä käyttämään aina samaa menetelmää. 


Kielellisen ilmaisun kehittyminen ja kokonaisten ajatusten kertominen kuvaa ja sanaa yhdistäen

IPad on mahdollistanut oppilaan omien ajatusten esille tuomisen. Oppilas, jolla ei ole puhetta tai kirjoitustaitoa, pystyy esittämään ajatuksiaan kuvien tai äänityksen kautta. Oppilaat ovat olleet hämmästyttävän kiinnostuneita omista äänityksistään, ja usein kuunneltuaan äänitteen oppilas joko toistaa saman puhuen tai korjaa puhuen omasta äänityksestään kuulemansa virheen.


Teimme eläinten talvesta pienen videon, johon oli yhdistetty omia askartelutöitä, ääntä ja kirjoitusta. OneNoteen koottiin kuvia, tekstiä ja äänityksiä. IPadilla kuvattiin video, jota muokattiin iMovien avulla. Jokainen oppilas osallistui omalla tavallaan videon tekemiseen. Osa lapsista osasi nimetä eläimiä ja osa lapsista kertoi, miten eläimet viettävät talvea.


Lapsen kommunikoinnin tukemisessa uutena keinona on ollut äänitysten käyttö silloinkin, kun oppilas osaa puhua ja kirjoittaa. Oman puheen käyttäminen yhteisissä hetkissä on osalle oppilaista haastavaa. Omien tuotosten esittely on helpompaa äänityksen avulla kuin kertoen tai lukien. Äänityksen kuunteleminenkin voi olla oppilaalle suuri kynnys ja sen ylittämisen jälkeen pystytään paremmin tukemaan omaa esittämistä puheen avulla.

Ruokailun ohjeistukseen
on helppo lisätä
 äänitetyt ohjeet.
Tästä on hyvä jatkaa
kuvien numerointiin.
OneNoteen on vaivatonta tehdä kuvasarjoja, joihin lisätään teksti tai ääni. Osalle lapsista tämä toimii hyvin tiettyjen toimintojen opettamiseen, kuten esimerkiksi pukemisen harjoitteluun tai juonellisen tarinan kirjoittamisen tueksi. Olemme tehneet OneNoten yhteistyötilaan luokkamme oman ns. blogi-sivuston. Tällä tavoin oppilaat voivat turvallisesti tutustua sosiaalisen mediaan. Jokainen oppilas kerää sinne tietoa koulustamme. Ruokalasta tehtyyn  sivuun syntyi myös kuvallinen ruokailuohjeistus äänitysten kera.
torstai 15. syyskuuta 2016

Ympäristön hahmottamista, kuvaaminen osana oppimista ja sanojen tunnistamista


Kuvaaminen osana oppimista, oppilaat oppimateriaalin tekijöinä


Oppilaiden kanssa olemme nauttineet hienoista ilmoista ja olemme liikkuneet paljon lähiympäristössä. Padi on kulkenut  mukana mm. suunnistuksessa tallentamassa löydettyjä rastipaikkoja. Ympäristöopin asioita on kerrattu kuvaamalla ja tunnistamalla  kasveja ja puita. KeyNote on jo oppilaille tuttu ohjelma, joten olemme enimmäkseen käyttäneet sitä näiden esityksien tekemisessä.

Kasvien yhteyttämisestä teimme jokainen omanlaisen elokuva-animaation iMovie- ohjelmalla.
Historian opetuksessa oppilaat kuvasivat kotona omia vanhoja tavaroitaan ja sitä kautta tallensivat ja kertoivat  omaa historiaansa. Myös koulun historiaa tallennettiin kuviin. Oppilaat ovat olleet kiinnostuneita vitriinikaapeissa olevista täytetyistä eläimistä.  Ulkoilutimme niitä lähimetsässä ja otimme luontokuvia.


Oppilaiden valmiudet ja taidot ovat hyvin erilaiset, mikä tuo tietenkin haasteita opetukseen. Myös Padien käyttö on joskus  haastavaa. Osalle eri ohjelmien käyttö on tutumpaa, joskin kesäloman jälkeen niiden käyttöä on pitänyt kerrata uudelleen. Kun aikuisten apua on tarvittu paljon, on joillakin tunneilla oppilaat ovat vuorotellen tehneet aikuisen tukemana tehtäviä ja esityksiä, toisten oppilaiden tehdessä toisenlaista hommaa. Oppilaat tekevät mielellään erilaisia ja uusia juttuja ja valmiit työt esitellään ylpeinä toisille.

Ympäristön hahmottaminen ja sanojen tunnistaminen

Koulun alku on uudelle oppilaalle jännittävä asia. Lapselle, jolla on vaikeuksia kommunikoinnissa, paikan hahmottamisessa ja tarkkaavaisuuden suntaamisessa, uusi oppimisympäristö tuo yhdellä kertaa monta uutta opittavaa asiaa. Ipadien avulla voidaan harjaannuttaa lapsen kykyä havainnoida ympäristöä yhteen asiaan keskittyen.


Oppilaat tutustuivat koulun pihan leikkitelineisiin liikuntatunnilla. Ensin opettaja kuvasi kaikki telineet iPadille ja sitten oppilaat saivat katsoa omalta laitteelta yhden kuvan ja etsiä sen paikan koulun pihalta. Kun oikea teline löytyi, sai oppilas keksiä siinä omia liikkeitään. Liikkeistä otettiin kuva. Näin oppilaat kiersivät kuvasunnistuksen tapaan kaikki telineet, mutta keskittyen yhteen asiaan kerralllaan. Piha hahmottui sekä kuvan että telineellä leikkimisen avullla.


Kommunikoinnin tukeminen oli myös kuvien avulla luontevaa. IPadeille otetut kuvat siirrettiin sovellukseen, johon voi kirjoittaa ja äänittää. Kuviin lisättiin luokkakavereiden kuvat. Oppilaat nimesivät kirjoittaen kuvissa olevat oppilaat. Pitemmällä taidoissaan olevat oppilaat harjoittelivat lausetasoista kirjoittamista. Lapset, jotka olivat kielellisen kehityksen alkuvaiheilla, nimesivät kuvasta oppilaan aikuiselle, joka kirjoitti lapsen kanssa yhdessä kirjain kerrallaan oppilaan nimen. Tehtävän tarkoituksena oli oppia tunnistamaan oma nimi ja omien luokkakavereiden nimet. Kirjoittamisen jälkeen äänitettiin vielä kuviin liittyviä tekemisiä, kuten Jaakko kiikkuu. Tässäkin tehtävä automaattisesti tuki oppilaan yksilöllisiä taitoja ja siten eriyttäminen tapahtui luonnostaan.

Luokassa kävimme oppilaiden tekemät esitykset läpi yhdessä, jolloin kertasimme sekä koulun pihan telineet että oppilaiden nimet. Oleellista työskentelyssä on paalaminen uudelleen samaan asiaan ja sen työstäminen loppuun saakka. Tällöin yhdesssä aiheessa toteutuu monia ops:n osa-alueita ja oppiaineiden sisältöjä.

Samalla tavalla tutustuimme liikennemerkkeihin koulun lähiympäristössä. Oppilaat etsivät liikennemerkit valmiiksi otettujen kuvien avulla. Liikennemerkeistä otettiin kuvat ja niitä työstettiin iPadeilla koulussa. Story Creatorilla tehtiin kirja liikennemerkeistä. Sovelluksen avulla kuviin lisättiin ääni ja teksti. Tässä ympäristön hahmottamisen lisäksi opittiin tärkeimmät liikennemerkit. Osa hahmotti kuvasta kävelijän, kun taas toinen kertoi liikennemerkin olevan suojatie-niminen. Tätä voi jatkaa tekemällä videon, jossa kuvataan, kuinka liikennemerkin läheisyydessä tulee toimia.

Tähän voi käyttää useita sovelluksia. Me valitsimme Puppet Edun. ja Story Creatorin.sunnuntai 29. toukokuuta 2016

Animaation tekemistä, ohjausta ja Sway:n kokeilua


Animaatio
Halusimme kokeilla pienten
kanssa animaatiota. Asiaa oli lähestytty keskustelemalla, rakentelemalla ja kehittelemällä äidinkielen, kuvaamataidon, käsityön ja matematiikan tuokioihin integroituvaa miljöötä. Olimme päättäneet laittaa animaation aiheeksi ja nimeksi Parkkitalon avajaiset. Työskennellessämme yhteistyössä koko ryhmän kanssa olimme ylittäneet ajattelun tasolla  monia kynnyksiä ja ratkaisseet eteen tulleita käytännön pulmia ja ongelmia.

Kevään viimeisellä Olli-mentorin tunnilla sitten kuvasimme animaatioelokuvan Parkkitalon avajaiset. Huvittavaa oli, että vaikka aiheeseen oli käytetty kohtuullisen paljon intensiivistä työskentelyä, niin lopputulos sitten olikin muutaman sekunnin mittainen :). Tekijät olivat ylpeitä työstään.

Tästä opimme taas, että tärkeintä ei usein olekaan se maaliin tuleminen, vaan matkalla olo! :)
GoTalk-sovellus
Erityishuoltopoliklinikan puheterapeutti ja kommunikaatio-ohjaaja kävivät opastamassa luokan aikuisia sovelluksen käytössä. Tavoitteena on vahvistaa kaikkien lapsen kanssa työskentelevien aikuisten taitoja tukea kommunikointia ja vuorovaikutustaitoja sellaisen lapsen, joka ei kykene siihen ilman apua. Kun kaikki lapsen kanssa työskentelevät aikuiset osaavat käyttää lapsen käyttämiä sovelluksia, sitoutuminen vahvistaa oppimista ja työkalun mielekkyyttä. Jokainen aikuinen osaa nopeasti tehdä lapsen puhetta tukevan sivun sovellukseen, ja tällä tavalla vahvistaa lapsen kertomisen taitoja ja osallisuutta. Yhteistyö tuottaa hyvää tulosta.


Sway
Kevään etenemistä kuvasimme Office 365:n Sway:n avulla. Mentorimme Olli opasti käytössä. Tutkimme luontoa sekä netin, kirjan että konkreettisesti lähiympäristössä retkeilyn avulla. Sway:n esitystä tekemällä oppilaat kertasivat opetettavan asian useasti:
 1. Ensin etsittiin luonnosta kohde, joka kuvattiin. 
 2. Luokassa kuvia työstettiin ja liitettiin sovellukseen. 
 3. Lopuksi kuviin lisättiin tekstiä. 
 4. Esitykset oli helppo katsoa yhdessä ja myös silloin kerrattiin opetettavat asiat uudelleen.
Kertaaminen on tärkeä oppimista vahvistava keino. Kertaamisen ongelmana on usein kyllästyminen saman asian toistamiseen. Sway:n käytössä kertaaminen tapahtui aina vähän erilaisen tehtävän kautta ja siten myös mielenkiinto säilyi opettavassa asiassa. Kuin huomaamatta asiat toistettiin useaan kertaan.

Keväinen luonto tarjoaa ihmeteltävää.
Lukuvuoden aikana olemme oppineet käytämään Ipadia erilaisissa oppimiseen liittyvissä tilanteissa. Yksi selkeä oppilailla kehittynyt taito on tiedon etsiminen. Aiheesta osataan poimia hakusana, jolla tietoa voi etsiä. Toki luotettavan ja sopivan tiedon käyttäminen on edelleen haasteellista, mutta käsitteiden hallinta on jo hyvää.Aurinkoista kesälomaa kaikille!


sunnuntai 8. toukokuuta 2016

Oman toiminnan sanallistaminen ja ohjelmoinnin alkeita

Oman toiminnan ohjaus


Oppilaan voi olla vaikeaa sanallistaa omaa toimintaansa puhuen. Puhe helpottaa lapsen kykyä ohjata toimintaansa. Kun lapsen on vaikea suoraan kertoa omaa toimintaansa, on sitä hyvä harjoitella selkeiden kuvasarjojen avulla. Tällöin oma toiminta ei vie tarkkaavaisuutta ja puhuminen on pääasia.
Puppet Edu  ohjeistaa aamutoimissa.
Oppilaat ovat harjoitelleet tätä iPadin Puppet Edu sovelluksella. Sovellukseen voidaan siirtää tai kuvata kuvia, joihin voidaan äänittää tarvittava ohjeistus. Oppilaat tekivät ohjeistuksen aamutoimista. Sovellus tekee kuvista ja äänestä videon, jota lapsen on helppo katsoa. Sovelluksella on tarkoitus opettaa oppilaille oman puheen kautta tapahtuvaa ohjeistamista niin, että
oppilas osaisi vähitellen ilman kuvia tai sovellusta käyttää puhetta toimintansa ohjeistamiseen. Ääneen ohjeistamisesta lapsi siirtyy vähitellen ohjaamaan sisäisen puheen avulla toimintaansa.
Mahdolliset "jumiutumiset" toiminnassa jäävät
vähemmälle ja toiminta sujuvoituu.

Soveluksella on näppärä tehdä myös yleisiä ohjeistuksia
sellaisia toimintoja varten, mitkä ovat lapselle vaikeita ymmärtää tai
lapsen yleinen päivän struktuuri vaatii jäntevää ohjeistusta.


Itse tekemällä oppii.
Samaan käyttötarkoitukseen soveltuvat monet muutkin sovellukset, kuten Story Creator. Hampaiden hoitoa varten oppilaat tekivät kyseisellä sovelluksella omat ohjekirjaset. Samaan aiheeseen liittyen teimme myös wordin avulla julisteet opastamaan hampaiden hoitoa.
Tekniikka ei suinkaan vähennä 
kädentaitoja vaan monipuolistaa niitä.

Ohjelmoinnin alkeita

Värit auttavat hahmottamisessa.
Kuinka saada hahmo liikkumaan ja kertomaan haluttuja asioita? Tähän kysymykseen löysimme vastauksen Scratch Jr:lla. Aiheena oli oma koulu, josta oppilaat valitsivat kukin oman mieluisan paikan. Tämä paikka kuvattiin sovelluksen taustakuvaksi ja siihen oppilaat lisäsivät oman hahmonsa sovelluksesta. Hahmon ja taustan valitsemisen jälkeen alkoi käskyjen antaminen hahmolle. Tarkoituksena oli, että hahmo esittelee paikan kiertäen tilaa ja kertoen joko kirjoitetusti tai äänittäen paikasta.
Sovelluksen käyttö on aika selkeää, mutta monet oppilaat tarvitsivat 
silti aikuisen ohjausta tekemisessä. Tekeminen olikin hyvä jaksottaa 
pieniin pätkiin ja lisätä toimintoja vähitellen, jotta oppilaiden 
keskittyminen ja oppiminen olisi tehokasta. 

Rekku taitaa pitää liikunnasta.
Tuotosta tärkeämpää tässä oli itse tekeminen. Sovelluksen avulla oppilaat joutuivat hahmottamaan eri suuntia ja etäisyyksiä. Lisäksi käskyt piti osata laittaa tietyssä järjestyksessä. Sovelluksen käyttöä helpottaa käskyjen värit, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuutta. Aluksi oppilaat saivat vapaasti kokeilla eri toimintoja, jotta niiden käyttäminen varmistuisi. Jos haluaa tästä parhaimman hyödyn oppimiseen, kannattaa sovellusta käyttää useasti, jotta sen hallinta tulisi oppilaille mahdollisimman helpoksi ja siten keskittyminen itse ohjelmointiin paranisi.


maanantai 11. huhtikuuta 2016

Go Talk ja OneNote yksilöllisen oppimateriaalin tuottamisessa.

Go Talk

Maaliskuun lopulle olimme sopineet yhteistyöstä puheterapeutin kanssa tarkoituksenamme valmistaa GoTalk-sovelluksella yksilöllistä kommunikointikuvasarjaa oppilaalle, jonka on vaikea ilmaista toiveitaan puheella ja/tai valita tekemistä vapaissa tilanteissa ja leikissä. Jotta oppilas hyötyisi mahdollisimman paljon sovelluksesta, on tärkeää, että kaikki luokan aikuiset osaavat käyttää sovellusta. Mahdollisimman johdonmukainen viestintä selkeyttää ja vahvistaa oppijan motivaatiota. Tapaaminen siirtyi kuitenkin myöhemmäksi. Palaan sen antiin tuonnempana.


Ilma-käsite on vaikea ymmärtää ilman
konkreettista mallia.

Go Talk -sovelluksella on helppo tehdä oppimateriaalia. Pelkkä teksti ei aina avaudu oppilaalle ja avuksi tarvitaan silloin kuvia. Go Talk yhdistää kuvat, tekstin ja äänen. Opetettavan aiheen voi muokata vastaamaan oppilaan oppimistasoa.

Go Talk toimii myös lukemisen harjoittelussa. Sivulle voi tehdä tavuja ja sanoja. Oppilaan tehtävänä on painamalla kuvaketta muodostaa tavuista sanoja. Kuvakkeessa olevat tavut ja sanat sovellus sanoo ääneen niitä painettaessa. Kokonaiset sanat ovat sivun oikeassa reunassa. Kun oppilas on löytänyt tavuista sanan, painaa hän vielä kokonaisen sanan kuvaketta varmistaakseen osaamisensa. Sanan kohdalla on myös kuva sanan merkityksen ymmärtämistä varten.


Tavujen yhdistämisen merkitys voi avautua
 kokeilemalla eri vaihtoehtoja.


OneNote

Tavoittena on toistaa visuaalisesti samoja
elementtejä, jotta ulkoasu olisi 
selkeä ja tuttu.

Office 365:n OneNoten käyttöä on harjoiteltu historian tunneilla. Oppilaille on luotu historian sivusto, jonne kootaan tietoa, tehtäviä ja oppilaiden omia tuotoksia kulloinkin opetettavasta aiheesta. Sivusto toimii historian oppimisympäristönä. Sivuston tekemisessä auttoi mentorimme Olli ja lisäksi saimme tukea Kamitilta. Oppikirjan rooli muuttuu tiedon yhdeksi lähteeksi, eikä yksittäinen kirja ohjaa niin paljoa toimintaa, kuin aiemmin (ks. oppikirjan roolista Digitaalisten laitteiden sujuvaa sekakäyttöä).Sisältökirjaa voi muokata oppilaalle 
sopivaksi oppimateriaaliksi.Sisältökirjastossa on tietoa aiheesta. Tätä kirjastoa voi vain opettaja muokata. Hyvänä ominaisuutena on kuvien/videoiden  ja äänitysten lisääminen tekstin yhteyteen. Oppilas, jonka lukutaito on vielä kehittymässä voi kuunnella saman tekstin äänitteestä. Lisäksi kuvat auttavat ymmärtämisessä. Sivulle on myös helppo laittaa linkkejä lisätiedoksi. Sisältökirjasto toimiikin perinteisen liitutaulun tavoin muistiinpanojen paikkana.

Oppilaat kokosivat yhdessä
 tietoa olympialaisten lajeista.
Yhteistyötilassa myös oppilaat voivat tehdä materiaalia aiheesta yhdessä. Oppilaat voivat seurata toistensa tuotoksia omalta laitteelta.
IPad on vähän kömpelö kuvien ja tekstin sijoittelussa, mutta opettaja voi tarvittaessa auttaa omalta koneeltaan.
Tehtävät on hyvä tehdä 
yksinkertaisiksi, jotta iPadillla
vastaaminen olsi helppoa.Oppilaan omalla sivulla on hänelle sopivia tehtäviä tai omia tuotoksia aiheeseen liittyen. Sivulle voi myös tehdä kotitehtäviä. Tehtävien yksilöllistäminen toteutuu erinomaisesti sähköisessä oppimisympäristössä.